EU Flag
Centre for European Studies
Bangkok, Thailand

Essay Contest
โครงการประกวดเรียงความ

ศูนย์ยุโรปศึกษา มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางในการกระตุ้นความรู้ความสนใจด้านยุโรปศึกษาให้แก่สังคมไทย จึงดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในโครงการเหล่านั้น คือ ประกวดเรียงความ ที่ดำเนินต่อเนื่องมาสองปี โดยได้จัดประกวดเรียงความไปแล้วสองครั้ง เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดความสนใจด้านยุโรปศึกษา และเพื่อบริการความรู้สู่สังคมไทย

(2550) ครั้งที่ 3 "สหภาพยุโรป: แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน"

กลุ่มบุคคลทั่วไปและนิสิตนักศึกษา
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คุณ Pataramon Satalak
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คุณสุขทวี สุวรรณชัยรบ
รางวัลชมเชย คุณอรทัย ยศอินต๊ะ

กลุ่มนักเรียน
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววันทนีย์ เอี่ยมสงคราม นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายทรงพล ทองจันทร์ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย เด็กหญิง ณัฎฐา ผัดสัก โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ จังหวัดแพร่

(2549) ครั้งที่ 2 "สหภาพยุโรป: ชนกลุ่มน้อยและความหลากหลายทางชาติพันธุ์"
เป็นการจัดประกวดเผยแพร่สู่ประชาชนภายนอก มีผู้ร่วมสนใจจำนวนมาก ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ และบุคคลทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ในหมวดของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล
ในหมวดประชาชนทั่วไป นางสาววรลักษณ์ สงวนแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง
อ่านเรียงความของนางสาววรลักษณ์ได้ที่นี่ ... click here
***นางสาววรลักษณ์ สงวนแก้ว
นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
DEA. de droit public science politique mention droit public interne, Universite de Nancy, France
ปัจจุบันเป็นนิติกร 4 กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(2548) ครั้งที่ 1 "EU Today"
เป็นการจัดประกวดเฉพาะภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งเข้าประกวดจำนวนไม่มาก
ผลรางวัล คือ ไม่มีผู้ใดสมควรได้รับรางวัลที่ หนึ่ง รองอันดับหนึ่ง และรองอันดับสอง
รางวัลชมเชยมีสี่รางวัล ได้แก่
1. นายณัฐพงศ์ นพโลหะ (สหเวชศาสตร์)
2. นายกฎ อภิชนภักดี (รัฐศาสตร์)
3. นายภวิศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (รัฐศาสตร์)
4. นายจิรเดช มหาวรรณกิจ (รัฐศาสตร์)


 

| ©2006 Centre for European Studies, Bangkok, Thailand, www.ces.in.th, ces@ces.in.th