Centre for European Studies
Bangkok, ThailandCES Logoประกาศผลการประกวดโครงการ “CES Web Design Contest”


จากการจัดประกวดออกแบบเวบไซต์ของทางศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ “CES Web Design Contest” ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานถึงวันที่ 30 เมษายน 2552


บัดนี้ ได้มีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสิน ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลชมเชย
ได้แก่ทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วย
1. นายปิติกุล แก้วประเสริฐ
2. นายณัฐพล เจริญชัย
3. นายสิปปกร แซ่เอี่ยว
4. นายกฤษฎา สมุทรสาคร| ©2006 Centre for European Studies, Bangkok, Thailand, www.ces.in.th, ces@ces.in.th