ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
วารสารยุโรปศึกษา

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารยุโรปศึกษา มีเป้าหมายในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ เพื่อเสนอประเด็นด้านยุโรปศึกษา บทความวิจัย บทเรียนให้แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจด้านยุโรปศึกษา

วารสารยุโรปศึกษา ตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง คือ มกราคม-พฤษภาคม และมิถุนายน-ธันวาคม

ประกาศ วารสารยุโรปศึกษา ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2551)

สารบัญบทความ

  1. อนาคตของสหภาพยุโรปหลังจากการบังคับใช้สนธิสัญญาลิสบอน
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและเกาหลีเหนือ: ปัญหาและทางออก
  3. Problems and Challenges of Migrants in the EU and Strategies to Improve Their Economic Opportunities
  4. SAAB JAS-39 Gripen: เครื่องบินรบฝูงใหม่จากประเทศสวีเดนและความเหมาะสมกับกองทัพอากาศไทย
  5. การศึกษาพัฒนาพลเมือง (Civic Education) เครื่องมือส่งเสริมประชาธิปไตย: ประสบการณ์จากเยอรมนี
  6. วิวัฒนาการของพฤษศาสตร์ในยุโรป: ความรักพืชพรรณของชาวอังกฤษ
  7. ปริทัศน์หนังสือ: The Golden Notebook ของ ดอริส เลสซิง

หาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ หรือสั่งซื้อโดยตรงจากศูนย์ยุโรปศึกษา

ราคาฉบับละ 90 บาท

หมายเลข ISSN 0858-7795

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย โทร 0-2218-3922-3 เว็บไซต์ www.ces.in.th