Acadamic

Highlights from a public lecture entitled “Rewriting History?— The Legacy of Historical Nationalism in Central Europe”

Highlights from a public lectu...

ภาพบรรยากาศงานเสวนา“มากกว่าเรื่องการเมืองร่วมสมัย?: ร่วมกันเข้าใจสถานการณ์และความขัดแย้งสเปน-กาตาลูญญา”

ภาพบรรยากาศงานเสวนาหัวข้อ “มาก...

Latest EURAXESS ASEAN – September 2017

  Download: https://goo.g...

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกโดย H.E. Mr. Marek Libřický และ Mrs. Dagmar Minarikova

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 H.E. Mr. Marek Libřický เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mrs. Dagmar Minarikova ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

งานนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การดำเนินนโยบายบูรณาการผู้ย้ายถิ่นของสหภาพยุโรป: บทเรียนต่ออาเซียน”

  ในขณะที่รัฐบางรัฐมีความ...

[Public Lecture] SIBFEST: Learn from the most successful art & culture festival in Eastern Europe

Centre for European Studies at...

EURAXESS ASEAN Flashnote 4 August 2017

EURAXESS – Researchers i...

Special Lecture on Anton Payer in Siam (1876-1883): The First Austrian Pioneer in Thai Studies

Special Lecture on Anton Payer...

งานเสวนา “ประมง IUU กับ ประมงพื้นบ้านของไทย”

  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬา...

สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปผ่านนโยบายการค้าและ การพัฒนา กรณีศึกษา ความอยู่ดีกินดี”

สรุปการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ...