วารสารยุโรปศึกษา

16-2

Vol. 16 No. 2 July-December 2008

1.สหภาพยุโรป: ความพยายามพัฒนาด้านความมั่นคงหลังสงครามอิรัก

2.การศึกษาแผนใหม่สำหรับสตรีในเยอรมนีตั้งแต่ทศวรรษที่ ๑๘๗๐- ๑๙๖๐

3.สถาบันหลักและกระบวนการตัดสินใจของสหภาพยุโรป

4.มหาวิทยาลัยเอเชีย-ยุโรป: โครงการเพื่อมิตรภาพระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป

5.Old Protectionism under Post-colonial Relationship in Thailand’s Agricultural Export to the EU

6.มโนทัศน์เรื่อง อริยสัจ 4 ในกวีนิพนธ์ The Light of Asia ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์

7.ปริทัศน์หนังสือ สยามในจินตนาการของฝรั่งมองผ่าน “ตัวจึงตายเพราะได้เมียฝรั่ง” ของ อาร์.เจ.มินนี

แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือกดที่นี่