วารสารยุโรปศึกษา

17-1

Vol. 17 No.1 January-June 2009

1.โบอิ้งกับแอร์บัส: กรณีพิพาททางการค้าระว่างสหรัฐฯ กับยุโรป

2.สถานะของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายในยุโรปปัจจุบัน

3.บทบาทของสหภาพยุโรปต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

4.การส่งออกผักและผลไม้ของประเทศไทยไปสู่สหภาพยุโรป

5.บูรณาการแห่งยุโรป: จากภูมิภาคสู่ท้องถิ่น-จากท้องถิ่นสู่ภูมิภาค

6.DECENTRALISATION IN THE CONTEXT OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) SYSTEM IN TURKEY

7.อินโดจีนฝรั่งเศส จากห้วงคำนึงของ อ็องเดร มาลโรซ์ ในนวนิยายเรื่อง ราชมรรคา

8.ปริทัศน์หนังสือ “HISTORY OF AID TO LAOS: MOTIVATIONS AND IMPACTS”

แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือกดที่นี่