วารสารยุโรปศึกษาปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ปี 2552   บรรณาธิการพิเศษ โดย ศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร   บรรณาธิการ  ผศ.ดร.สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ ขณะนี้ได้รวบรวมจัดพิมพ์แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยบทความดังต่อไปนี้

               –    ยุโรป ประเด็นด้านการศึกษายุโรปและเยอรมัน

               –    กว่าจะถึงวันนั้น :ฝรั่งเศสกับการเปลี่ยนแปลง  นโยบายต่างประเทศต่อปัญหาเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

               –     วิลลี บรันท์ นโยบายมุ่งตะวันออก และ การสมานไมตรีระหว่างเยอรมนีกับยุโรปตะวันออก  

               –     รากเหง้าของหลักสุจริตในระบบกฎหมายของยุโรป

               –     คีตนิพนธ์  “จักรพรรดิ”       

               –     โยเซฟ ไฮเดิน ผู้บุกเบิกคีตนิพนธ์ยุคคลาสสิค  

               –     ปริทัศน์หนังสือ: “คนไทยในกองทัพนาซี”