“สหภาพยุโรปในปัจจุบัน : ปัญหา วิกฤต และตัวอย่างสู่อาเซียน”
จัดโดย ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
09.15 – 10.15 น. การบรรยายหัวข้อ “สหภาพยุโรป การบูรณาการที่มีต้นกำเนิดจากความขัดแย้ง”
โดย อาจารย์ ดร. ภาวรรณ เรืองศิลป์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.15 – 10.30 น. ถาม – ตอบ
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 11.45 น. การบรรยายหัวข้อ “ยุโรปกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะ”
โดย อาจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.45 – 12.00 น. ถาม – ตอบ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การเสวนาในหัวข้อ
“บทเรียนประการสำคัญจากสหภาพยุโรปต่อการบูรณาการอาเซียน”
วิทยากรผู้ร่วมเสวนา
1. ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ นรุตม์ เจริญศรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.วรรณภา ลีระศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.00 – 15.30 น. ถาม – ตอบ
15.30 น. ปิดงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวิชญ์ โทร 02-218-3922-3 หรือ อีเมล์ vit.v@chula.ac.th

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง สหภาพยุโรปในปัจจุบัน : ปัญหา วิกฤต และตัวอย่างสู่อาเซียน

ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 8.30- 15.30 น.

ณ ห้อง 1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

293825_360552270703184_1366858463_n

0001

ดาวน์โหลดกำหนดการ : http://www.mediafire.com/view/?i7138t13wdppxbf