สรุปงานสัมมนาฝ่ายวิจัยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2556

1. “ยากับการเปิดเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาเวทีรับฟังความคิดเห็น  (Focus Group I) เรื่อง “ยากับการเปิดเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 9.30-15.00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นผู้กล่าวปาฐกถานำเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านยาและทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐ-วิชาการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม-ผู้บริโภค ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีในเรื่องยา ผลกระทบของการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปในเรื่องยาและให้ข้อเสนอแนะต่อท่าทีการเจรจาของทีมเจรจาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้งานสัมมนาดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเรื่อง “The Impact of Thailand-EU FTA”  ซึ่งศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ ได้รับทุนทำงานวิจัยจาก the AMEICC Secretariat (HIDA Bangkok) เพื่อจะนำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ไปพัฒนาเป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป

ภาพที่ 1 (Small)

ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้กล่าวปาฐกถานำเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้

ภาพที่ 1 รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์                                                                                                             สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นผู้กล่าวปาฐกถานำเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้

ภาพที่ 2 (Small)

ภาพที่ 2

กลุ่มผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคมให้
ความสนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ภาพที่ 3 (Small)

ภาพที่ 3
ภก.ทัฬห ปึงเจริญกุล สมาคมไทยอุตสาหกรรม
ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน(TPMA) ร่วมแสดงความคิดเห็น

ภาพที่ 4 (Small)

ภาพที่ 4
ภญ. ลักษมีเพ็ญ สารชวนกิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรมร่วมแสดงความคิดเห็น

2. “สินค้าพืชเกษตรและอาหารกับการเปิดเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาเวทีรับฟังความคิดเห็น (Focus Group II) เรื่อง “สินค้าพืชเกษตรและอาหารกับการเปิดเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 9.30-15.00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นผู้กล่าวปาฐกถานำเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านสินค้าพืชเกษตรและอาหารไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐ-วิชาการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคประชาสังคม-ผู้บริโภค ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีในเรื่องสินค้าพืชเกษตรและอาหาร ผลกระทบของการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปในเรื่องสินค้าพืชเกษตรและอาหารและให้ข้อเสนอแนะต่อท่าทีการเจรจาของทีมเจรจาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

11234