Doc2

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556  Dr. Melissa García Meraz นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Autonomous University of Hidalgo State (UAEH)  ประเทศเม็กซิโก ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง โอกาสนี้ อ.ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้าร่วมการหารือครั้งนี้ด้วย

Doc3