พระราชประวัติ และพระราชกรณรียกิจ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

King_Chula_Fisrt_Visit

ราคา: 800 บาท

โดย: คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ ครบ 150 ปี

แบบฟอร์มการสั่งซื้อหนังสือกดที่นี่