FinalPoster_อุยกรู_001 (Large)

สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ‘ตุรกี-อุยกูร์-จีน’ กับปัญหาผู้อพยพข้ามชาติและทางออกของไทย ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นข้ามชาติของกลุ่มชาติพันธุ์อุยกูร์ พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ และเสนอแนะทางออกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา

คลิ้กเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ 

Online-Registration-button

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธิติกานต์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-7463-4 อีเมล์ thitikarn.p@chula.ac.th, sornplang@hotmail.com

*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง

Final กำหนดการสัมมนาวิชาการอุยกูร์_001 (Large)Final กำหนดการสัมมนาวิชาการอุยกูร์_002 (Large)