ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2559
(ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Scholarship)

 dda4efb5-86df-44e6-9dc2-431f1633df9e
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐออสเตรีย และได้จัดสรรทุนการศึกษา ทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทยสมัครรับทุนเพื่อไปศึกษาและทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรียมาโดยตลอด 
สำหรับปีการศึกษา 2559 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญชวนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้สมัครเพื่อขอรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียเป็นระยะเวลา 1 เดือน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://goo.gl/e0lqya

หมายเหตุ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559

Hallstatt_Idyllic_Village_of_Plenty_Fun_Activities_Austria...