ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยการย้ายถิ่งแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานเสวนา

เรื่อง”ประมง IUU กับ ประมงพื้นบ้านของไทย”

วัน: พฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560

เวลา: 8.30-12.00 น

สถานที่: ห้อง 702 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย