งานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
“ความคิดรวบยอดและบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยในยุโรป กรณี อาหารตัดต่อพันธุกรรม”
 
ผู้นำเสนอ: คุณสุมนมาลย์ สิงหะ
 
วัน-เวลา: วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30-15.30 น.
 
สถานที่: ห้องประชุม 702 ชั้น7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับ: https://goo.gl/amuSlW
 
ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการวิจัย: https://goo.gl/VtiIod
 
กำหนดการ
 
13.30-14.00 น.
ลงทะเบียนพร้อมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 
14.00-14.15 น.
กล่าวเปิดงาน โดย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จาริต ติงศภัทิย์ รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
14.15-15.00 น.
การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง“ความคิดรวบยอดและบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยในยุโรป กรณี อาหารตัดต่อพันธุกรรม” โดย คุณสุมนมาลย์ สิงหะ
 
15.00-15.30 น.
ถาม-ตอบ
 
15.30 น.
สรุปผลการนำเสนอผลงานวิจัยและปิดงานสัมมนา