ในขณะที่รัฐบางรัฐมีความยินดีต้อนรับการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากมองว่าแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในส่วนที่ไม่มีใครต้องการทำ ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางวัฒนธรรม และช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจ รัฐบางรัฐก็มีความหวาดวิตกต่อการย้ายถิ่นว่าจะนำมาซึ่งความสูญเสียในอาชีพการงานของพลเมืองของตน เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติ การกลืนวัฒนธรรม ตลอดจนการนำไปสู่ภาระทางสวัสดิการสังคมที่เพิ่มมากขึ้น รัฐเหล่านี้มองว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของชาติ โดยความมั่นคงของชาติในที่นี้ก็คือการปกป้องอธิปไตยและประชาชนพลเมืองของรัฐจากภัยคุกคาม และการรักษาเสถียรภาพของระบอบการปกครอง ดังนั้นการย้ายถิ่นจึงถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง  เนื่องจากกระแสการย้ายถิ่นที่เพิ่มขึ้นได้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  ส่งผลให้มีการสร้างประเด็นแรงงานข้ามชาติให้กลายเป็นปัญหาความมั่นคง อันนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการจัดการปัญหา ดังกรณีของกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป งานวิจัยนี้สนใจศึกษาปรากฎการณ์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศโดยมีสหภาพยุโรปเป็นกรณีศึกษา ในฐานะกลุ่มประเทศผู้ให้ที่พักพิง (host countries)   ที่ส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะบูรณาการผู้ย้ายถิ่นเข้ากับสังคมและประชาชนของประเทศตนด้วยการให้การเรียนรู้ทั้งด้านภาษา หน้าที่พลเมือง และสอนอาชีพ   ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างกิจกรรมของเมืองพหุวัฒนธรรมต่างๆในยุโรปเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การดำเนินนโยบายบูรณาการผู้ย้ายถิ่นของสหภาพยุโรป: บทเรียนต่ออาเซียน” โดย  รศ.ดร.โกสุมภ์ สายจันทร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 702  ชั้น7  อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับ: https://goo.gl/DtSNST