ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การดำเนินนโยบายบูรณาการผู้ย้ายถิ่นของสหภาพยุโรป: บทเรียนต่ออาเซียน” โดย รศ.ดร.โกสุมภ์ สายจันทร์ ณ ห้องประชุม 802 ขั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่: https://goo.gl/F6544g