1.) ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-หัวข้องานวิจัยเรื่อง “กระบวนการประยุต์ใช้ตัวแบบสวัสดิการแบบนอร์ดิกในประเทศรายได้ตำ่โดยสัมพัทธ์ กรณีศึกษาการปรับใช้รัฐสวัสดิการตัวแบบนอร์ดิกในประเทศไทย”

2.) สิญา อุทัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-หัวข้องานวิจัยเรื่อง “ความ(ไม่)มั่นคงทางอาหาร : จากภูมิภาคอาเซียน ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในยุโรป”

3.) ธนัท ปรียานนท์ คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
-หัวข้องานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเยเธอร์แลนต์และไทย ในบริบทของการสลายระบอบอาณานิคมในอินโดนีเซีย คศ.1947-1949”

4.) ภัทรภร ภู่ทอง
-หัวข้องานวิจัยเรื่อง “นิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้และการถอดบทเรียนประวัติศาสตร์บาดแผลเพื่อความยุติธรรมและสมานฉันท์ในพิพิธภัณฑ์ :ความท้าทาย,ข้อจำกัด,และการรับมือกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ในบอสเนีย,เฮอร์เซโกวีน่า

_________________