ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ “เข้าถึงประมงพื้นบ้าน ผลกระทบจากไอยูยูต่อประมงไทย” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ที่กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ธนพร ศรียากูล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร. อาจารี ถาวรมาศ ผู้อำนวยการ Access Europe, ที่ปรึกษาด้านสหภาพยุโรป, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นวิทยากรร่วมเสวนา มีชาวประมงพื้นบ้านเข้าร่วมการเสวนาประมาณ 30 ท่าน ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย