ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิิิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สมมติฐานความคาดหวังของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในยูโรโซน”
โดย ผศ.ดร.บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับการเข้าร่วมงานได้ที่: https://goo.gl/j4FzCD

ลงทะเบียนออนไลน์: https://goo.gl/forms/07ofIBeijSe9PKAL2