อาจารย์ ดร. กษิร ชีพเป็นสุข รองผู้อำนวยการ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเชิญจาก The EU Centre / Jean Monnet Centre of Excellence – Kyushu University ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 60 Year of the Rome Treaties and Future Prospects of the EU ของโครงการ Jean Monnet ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ในการประชุมวันแรก (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561) อาจารย์ ดร. กษิร ชีพเป็นสุขได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในการประชุมช่วงที่ 2 และช่วงที่ 4