ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมกับทีมวิจัยกรณีใบเหลืองประมง IUU เข้าร่วมประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอนวัตกรรมความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเครือข่ายแรงงานประมงไทย โดยความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย,แรงงานไทยในภาคประมงทะเลและภาคประชาสังคม ซึ่งมี ผศ.ดร. ธนพร ศรียากูล คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ และที่ปรึกษาอธิบดีกรมประมง , นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน , นายศราวุธ โถวสกุล รองนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย,นายเชิดศักดิ์ ชูคง นักวิชาการประมงชำนาญการ กรมประมง เข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นฐาน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย