Centre for European Studies
Bangkok, Thailand

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดการประชุมระดับชาติ
เรื่อง อาณาบริเวณศึกษาในประเทศไทย
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ

A
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขยาย
A
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขยาย
A
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขยาย
A
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขยาย
| ©2006 Centre for European Studies, Bangkok, Thailand, www.ces.in.th, ces@ces.in.th