ศูนย์บริการข้อมูลของศูนย์ยุโรปศึกษา
หน้าแรกบริการทางธุรกิจ บริการทางวิชาการ ติดต่อเรา

 

บริการ

บริการทางธุรกิจ

บริการทางวิชาการ

ท่องเที่ยวยุโรป

ศูนย์ยุโรปศึกษาจัดทำหน้าเว็บเพจศูนย์บริการข้อมูลขึ้นมา ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อนิสิต นักศึกษา นักลงทุนจากทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ อีกทั้งเพื่อรวบรวมเป็นศูนย์กลางข้อมูลมิติต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสวัฒนธรรม

ในเว็บศูนย์บริการข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยสองหน่วยสำคัญ คือ การบริการทางธุรกิจ และการบริการทางวิชาการ

ในส่วนของการบริการทางธุรกิจได้รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุนในยุโรปไว้

ในขณะที่ในส่วนการบริการวิชาการ มีข้อมูลนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปศึกษาในประเทศไทย ข้อมูลการศึกษาต่อในยุโรป ทุนการศึกษา เป็นต้น

หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับศูนย์บริการข้อมูล ข้อติชมใดๆ โปรดส่งอีเมล์ติดต่อเรา

หน่วยงานใดต้องการเพิ่มชื่อในศูนย์ข้อมูลของศูนย์ยุโรปศึกษา กรุณาส่งอีเมล์แจ้งความจำนงมายัง webmaster@ces.in.th