ศูนย์ยุโรปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับเรา
http://www.ces.in.th
   

 

เกี่ยวกับศูนย์

ศูนย์ยุโรปศึกษาได้รับการแต่งตั้งโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิชาการที่เน้นความเป็นเลิศทางด้านยุโรปศึกษาในประเทศไทย ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยในการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขายุโรปศึกษา สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับยุโรปและสามารถโยงใยมาถึงหน่วยงานและสถาบันในประเทศที่เกี่ยวข้องกับเอเชียและอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย/อาเซียนกับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป
            จากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่ายุโรปเป็นภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมาช้านานและมีความสำคัญต่อไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับการที่สหภาพยุโรปได้ขยายเครือข่ายของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสหภาพยุโรปจึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “โครงการยุโรปศึกษา” (Chulalongkorn University European Studies Program) ขึ้นมา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2535 เป็นต้นมา โครงการยุโรปศึกษามีลักษณะเป็นโครงการอาณาบริเวณศึกษา (area studies) ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับยุโรปในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) และวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือทางวิชาการและเงินทุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) เพื่อใช้ในการสอน วิจัย อบรม สัมมนาเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสหภาพยุโรป ทั้งภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคใกล้เคียง
การดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ที่ผ่านมานั้น นับว่าได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรที่จะให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ยุโรปศึกษา” (Centre for European Studies) ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทบวงมหาวิทยาลัยที่จะผลักดันให้ศูนย์ยุโรปศึกษาเป็นศูนย์ระดับ อาเซียนและเป็นไปตามแผนของทบวงมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาอาณาบริเวณศึกษาขึ้นในสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ยุโรปศึกษาขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้กลุ่มของหน่วยงานลักษณะพิเศษ สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนกำหนดนโยบายและส่วนปฏิบัติงาน ในส่วนกำหนดนโยบายมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ สำหรับส่วนปฏิบัติงานนั้น ลักษณะการบริหารงานของศูนย์ฯ จะมีอำนาจอิสระในการบริหารดำเนินการด้านบุคคลและการจัดการระบบทรัพยากรต่างๆ ด้วยตนเองตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยศูนย์ยุโรปศึกษา โดยให้มีโครงสร้างองค์กรภายในที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของศูนย์ฯนั้น มีผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นหัวหน้าองค์กรรับผิดชอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้มีสำนักงานบริหารรับผิดชอบการบริหารงานภายในทั้งหมดของศูนย์ยุโรปศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ยุโรปศึกษามีเป้าหมายที่จะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยุโรปศึกษา โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยุโรปศึกษา จัดการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ จัดการประชุมอบรมภายในประเทศ เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนและเปิดโอกาสให้นักวิชาการชาวไทย/อาเซียนและยุโรปได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งการทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านยุโรปศึกษาในประเทศไทย และครอบคลุมถึงภูมิภาคอาเซียนด้วย
ในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณนั้น ศูนย์ยุโรปศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2543 เป็นต้นมา และงบประมาณสนับสนุนเงินรายได้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนการอำนวยความสะดวกอื่นๆ อันจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ยุโรปศึกษา นอกจากนี้ ศูนย์ฯ มีรายได้จากการจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ และจากการจำหน่ายสิ่งพิมพ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ ศูนย์ยุโรปศึกษาจะสามารถมุ่งเน้นการเรียนการสอนและการผลิตบุคลากรทางด้านยุโรปศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเน้นการวิจัยระดับนโยบายและระดับปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างกว้างขวาง ศูนย์ฯจะเป็นตัวกลางเครือข่าย (network) ในการประสานและสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขายุโรปศึกษา ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป โดยจะมีการจัดให้กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปิดตัวให้บริการแก่บุคคลทั่วไปตลอดจนส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยร่วมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วย

วิสัยทัศน์
ศูนย์ยุโรปศึกษาเป็นศูนย์วิชาการที่เน้นความเป็นเลิศทางด้านยุโรปศึกษาในประเทศไทยในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยุโรปที่สามารถเชื่อมโยงมายังเอเชียและอาเซียน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย เอเชียและยุโรป และเป็นหน่วยงานประสานวิชาการระดับชาติทางด้านยุโรปศึกษา

พันธกิจ

 1. เป็นศูนย์วิชาการที่เน้นความเป็นเลิศทางด้านยุโรปศึกษาในประเทศไทย
 2. เสริมสร้าง พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุโรปศึกษาให้แก่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านยุโรปศึกษาในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์) และ วัฒนธรรม ตลอดจนขยายสาขาวิชาให้หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
 3. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมทั้งเพื่อการวิจัยและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศในระดับอุดมศึกษา
 4. เป็นศูนย์กลางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเอเชียกับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านยุโรปศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและอุดมศึกษาของต่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ภารกิจหลัก

  • การจัดอบรม สัมมนา สนับสนุนการทำวิจัย จัดทำฐานข้อมูล เผยแพร่เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้ง    จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
  • ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตผลงานวิจัย
  • พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศ

  ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา

  ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา
  ผศ.ดร.จาริต ติงศภัทิย์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน

  รองผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งพิมพ์

  ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา
  อ.สาธิน สุนทรพันธุ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
  ดร.พัชราวลัย วงศ์บุญสิน

   

 
ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.ces.in.th โทร 0-2218-3922-3