ศูนย์ยุโรปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตร
http://www.ces.in.th
   

 

หลักสูตรการศึกษา

ศูนย์ยุโรปศึกษาได้จัดการเรียนการสอนวิชา “บูรณาการสหภาพยุโรปเบื้องต้น” เป็นวิชาศึกษาทั่วไป ในหมวดสหศาสตร์ สำหรับนิสิตปริญญาตรีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาครอบคลุมประเด็นสำคัญของสหภาพยุโรปในกระบวนการบูรณาการ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปกับอาเซียนและประเทศไทย นอกจากนั้นศูนย์ยังได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการมาบรรยายพิเศษ และนำนิสิตไปทัศนศึกษา ณ สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทยเป็นกิจกรรมเสริมรายวิชา ในทุกภาคเรียนด้วย

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551

Course Syllabus ...กดที่นี่
ตารางสอน ...กดที่นี่

แผนที่มาตึกเรียน ... กดที่นี่ (นั่งรถภายใน สาย 2)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์ยุโรปศึกษา
คุณสิญา
โทร 0-2218-3922-3
หรืออีเมล์ siya.u@ces.in.th

สำนักการงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กดที่นี่
สำนักทะเบียนและประมวลผล กดที่นี่

 

 
ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.ces.in.th โทร 0-2218-3922-3