ศูนย์ยุโรปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน้าแรก
http://www.ces.in.th
   

 

ประกาศงานสัมมนา

Special Lecture Series:
Czech Role as EU Presidency

โดย H.E. Mr.Ivan Hotek
[27 กุมภาพันธ์ 2552] ...กดที่นี่

ประกาศทั่วไป

เอกสารจากงานสัมมนา และรูปในวันงานสัมมนา:
Buddhism in German Philosophy and Literature: An Intercultural Dialogue

- Catholicism / Protestantism versus Hinduism /Buddhism On Hesse’s Transcultural Reception ...กดที่นี่
- Religious Culture Exchange Between The East and West ...กดที่นี่
- การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางศาสนาระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตก ...กดที่นี่
- Die Rezeption des Buddhismus im Mittelalter ...กดที่นี่
- การรับแนวคิดทางพุทธศาสนาเข้ามาในยุคกลางของยุโรป ...กดที่นี่
- Schopenhauer's Metaphysics of the Will and Nāgārjuna's Emptiness ...กดที่นี่
- On the Reception of Buddhism in Hesse, Thomas Mann, and Gjellerup ...กดที่นี่

- ดูรูป ...กดที่นี่

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อเรา ...กดที่นี่

“Buddhism in German Philosophy and Literature: An Intercultural Dialogue”
(เอกสารจากงานสัมมนาจะมีให้ดาวน์โหลดเร็วๆนี้)

ศูนย์ยุโรปศึกษาพานิสิตในวิชาบูรณาการสหภาพยุโรปเบื้องต้นไปทัศนศึกษา ณ สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย ...กดที่นี่

เอกสารนำเสนอ:
Advancing ASEAN-EU Relations in the 21st Century

งานสัมมนาจัดร่วมกันระหว่างศูนย์ยุโรปศึกษาและ Konrad-Adenauer-Stiftung
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2008

- EU-ASEAN Relations: The State of Play ...กดที่นี่
- EU-ASEAN Security Co-operation: Up to the Challenges? ...กดที่นี่
- Globalisation: Impact on EU and ASEAN ...กดที่นี่

วารสารยุโรปศึกษาขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารยุโรปศึกษา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1(2552) ...กดที่นี่

เปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนวิจัยของศูนย์ยุโรปศึกษา ...กดที่นี่

ศูนย์บริการทางธุรกิจและทางวิชาการของศูนย์ยุโรปศึกษา

ศูนย์ยุโรปศึกษาในข่าว

 

 
ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.ces.in.th โทร 0-2218-3922-3