ศูนย์ยุโรปศึกษา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิจัย
http://www.ces.in.th
   

 

ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย

ศูนย์ยุโรปศึกษา มอบทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Funding Programme) ให้แก่นิสิต นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ผู้ต้องการทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษา ในมิติสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทุนละ 40,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน

รายชื่อและวิจัยฉบับสมบูรณ์ของวิจัยที่ได้รับทุน Research Funding Programme กดที่นี่

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดเอกสาร เพื่อขอรับทุนการวิจัยได้ตลอดทั้งปี

ข้อเสนอแนะสำหรับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ที่มา เหตุผล ความสำคัญของงานวิจัย
2. ประวัติของนักวิจัย และประวัติของนักวิจัยร่วม หากมี
3. ทฤษฏีที่จะใช้ศึกษา
4. งบประมาณสนับสนุนที่ต้องการ
5. ผลงานวิจัย บทความ หรือวิทยานิพนธ์ ที่เป็นผลงานของนักวิจัย เพื่อประกอบการให้ทุน
6. แผนการทำงาน(โดยประมาณการแต่ละเดือน)
7. เอกสารส่วนตัว คือ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล ยศ สำเนาใบคะแนน (Transcript) หรือจดหมายรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณาการให้ทุน
8. หากเป็นทุนประกอบวิทยานิพนธ์ หัวข้อนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชา หรือคณะที่สังกัดแล้ว และต้องระบุอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้ทุนมีความประสงค์จะรับทุนการวิจัยในจำนวนที่มากกว่าที่ศูนย์ยุโรปศึกษาระบุไว้ กรุณาแจ้งรายละเอียด เพื่อพิจารณาการให้ทุนสนับสุนน
2. วิจัยสามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. เมื่องานวิจัยได้รับทุน และเสร็จสิ้นการทำวิจัยแล้ว ศูนย์ยุโรปศึกษา จะดำเนินการจัดงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่งานวิจัย และตีพิมพ์ในเอกสาร สื่อ ที่มีความเหมาะสมและเห็นควร
4. ผู้ขอทุนวิจัยมิจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาจเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศได้
5. ในกรณีที่ผู้ขอทุนวิจัยมิได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทุนการวิจัยนี้มิได้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับการเดินทางมาประเทศไทย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

กดที่นี่เพื่อโหลดใบสมัคร

 

 
ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.ces.in.th โทร 0-2218-3922-3